گفتگو در سومین جشنواره ملی اسباب بازی 1396/5/26

مصاحبه من به عنوان یکی از مربیان غرفه بازی های سنتی در سومین جشنواره ملی اسباب بازی که 24 تا 28 مرداد 1396 در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

https://www.kanoonnews.ir/news/271269/