گفتگو با خبرگزاری مهر درباره «تعطیلی توانش» 1399/3/7

و در نهایت کرونا باعث تعطیلی چهار ماهه توانش شد، هرچند از تابستان ۱۳۹۹ در فضای باز کار خودمون رو دوباره شروع کردیم و هیچ گاه به طور کامل آموزش تئاتر به بچه ها رو متوقف نکردیم.

گفتگوی مفصل من با خبرگزاری مهر دراین باره در لینک زیر خدمت شما:

http://mehrnews.com/xRX66