گفتگو با هنرآنلاین درباره فعالیت توانش در کرونا 1399/6/7

روزهای سخت و دشوار کرونا و فعالیت آموزشگاه بازیگری و موسسه هنرهای نمایشی توانش که در دو سال گذشته یعنی سال تاسیس آن ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ که اولین تابستان کرونایی بود موضوع گفتگوی من و خبرگزاری هنرآنلاین بود که درخواست می کنم در لینک زیر مطالعه بفرمایید:

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.honaronline.ir%2F%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B4-%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4-3%2F152056-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2588%25D8%25AF-%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B9-%25D8%25A8%25D8%25B2%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25AA%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25B8%25DB%258C%25D9%2581%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25A7-%25D9%2586%25D8%25B3%25D9%2584-%25D8%25A2%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2586%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B9-%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587-%25D9%2581%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AA-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25B2-%25D8%25AA%25D8%25A6%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25B1-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2581%25D8%25B6%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2&psig=AOvVaw3H52arHZpAWi1jDq7EWWwu&ust=1693410969379000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2ahUKEwifhcrLnYKBAxV0mScCHa6qCMkQr4kDegQIARBa