نمایش «اخموخان»

اخموخان از دیگر نمایش های بازتولید بود. اولین اجرای آن در پاییز ۱۳۸۶ بود و من کارگردانی کرده بودم. این بار نویسنده کار (نرگس اصغری) قصد داشت این بار خودش کارگردانی کند. من در کمال میل پذیرفتم. مینا محترمی، مطصفی ایزدی و حامد عابدی را برای بازی دعوت کردیم. آنها هم لطف داشتند و سریع آمدند. خیلی زود کار آماده اجرا شد و در بهار ۱۳۹۸ سی شب در مرکز تئاتر توانش به روی صحنه رفت. نمایش خوبی شد و کودکان هم ذات پنداری عجیبی با شخصیت های نمایش حتی شخصیت منفی (اخموخان) داشتند. موضوع این نمایش مهربانی، مهرورزیدن و دوست داشتن هم نوع بود.

من تهیه کننده این نمایش بودم.