نمایش «اخموخان»

نمایش اخموخان در بدترین شرایط روحی من به روی صحنه رفت. مادرم از شب اجرای اول به کما رفت و پس از بیست روز به آسمان و من اصلا حوصله اجرا نداشتم. نمایش خوبی بود و به موضوع مهربانی و رفتار بچه ها در اجتماع می پرداخت. از دوستانی که آن موقع در نمایش اخموخان همراه من بودند و آن را به پایان بردند متشکرم. این نمایش در فرهنگ سرای گلستان هر شب دو سانس اجرا داشت.

من در اخموخان کارگردان نمایش بودم.