نمایش «به دنبال شهاب»

به دنبال شهاب در حوزه ی هنری به صورت ناقص اجرا شد و فقط چند اجرای محدود صبح ها و برای مدارس. یک سال بعد با تغییراتی در بازیگرها، متن و دکور آن را در خانه فرهنگ فدک به روی صحنه بردم. نمایشی با موضوع درگیر شدن بیش از حد بچه ها با بازیهای خشن کامپیوتری که آن زمان جدید و قابل توجه بود.

من در به دنبال شهاب، بازیگر ننقش سرباز، کارگردان و طراح صحنه بودم.