نمایش «شهر بی گدا»

نمایش «شهر بی گدا» اولین کاری بود که من و نرگس برای نوجوانان تولید کردیم. نمایشی با حس و حالی خاص برای قشری خاص. این نمایش پایان نامه عملی کارشناسی ارشد نرگس بود و تمامی بچه ها در تولید و اجرا برای آن سنگ تمام گذاشتند. شهر بی گدا به معضلی بزرگ می پرداخت، گدایی و گدا پروری. این نمایش در چهارمین جشنواره تئاتر شهر در بخش تئاتر کودک و نوجوان حضور داشت و علی رحیم زاده بازیگر نقش نوجوان آن جایزه مشترک تقدیر بازیگری را از آن خود کرد.

من در شهر بی گدا یکی از بازیگران و مدیر تولید بودم.