نمایش «قول میدم بزرگ نشم»

در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ هنگامی که به دنبال کارگردان هایی بودم که نمایش خود را در توانش اجرا کنند و آنها هم به خاطر نوپا بودن سالن ما طفره می رفتند، به یاد نمایش «قول می دم» افتادم. چرا نباید آن را بازتولید می کردیم،‌ آن هم در موسسه تازه تاسیس خودمان. بنابراین موضوع را با نرگس درمیان گذاشتم. جالب بود که او هم مثل من فکر می کرد. به سرعت اعضای گروه را دعوت کردیم و تمرین ها شروع شد. با این تفاوت که دو هنرجوی کودک آموزشگاه را هم به نمایش اضافه کردیم. به جای احمد خیرآبادی که آن موقع بسیار پرمشغله بود مطصفی ایزدی نقش گرگی را بازی کرد و حدیثه حسینی هم به جای من عروسک گردانی کرد. نمایش آماده شد و با استقبال چشمگیری صبح ها برای مدارس و مهد کودک ها و عصر هم دو اجرای عموم داشت، حتی وسط هفته ها.

من در این اجرا تهیه کننده و طراح صحنه بودم و به خاطر کارهای آموزشگاه نتونستم بازی کنم.