نمایش«چراخرگوشه میترسه؟»

من در نمایش «چرا خرگوشه می ترسه» نقش مجری را بازی می کردم. نمایشی که کاملا در تعامل با تماشاگران بود و تماشاگران کودک دائما با من درباره ی آقا گرگه که احمدخیر آبادی نقش آن را بازی می کرد، گفنگو می کردند. این نمایش در حوزه هنری در اسفند ۱۳۹۰ به روی صحنه رفت.

من در نمایش چرا خرگوشه می ترسم فقط بازیگر نقش آقای مجری بودم.