نمایش «گل کوچولو»

نمایش گل کوچولو، دیگر نمایش من در سال های دانشجویی در دوران کارشناسی بود. گل کوچولو در ابتدا نمایش دیگری بود با شخصیت هایی همچون میوه ها، ویتامین ها و چندین کرم. آن نمایشنامه از سوی وزارت فرهنگ مورد تایید قرار نگرفت. اما به کمک زنده یاد محمدعلی الوند و مسعود عابدین نژاد به نمایشنامه ای دیگر تغییر یافت که شخصیت هایش همگی گل بودند با یک موش کور.

نمایش خوبی شد ابتدا در تالار هنر و سپس در چندین سالن دیگر به روی صحنه رفت و مورد استقبال عمومی قرار گرفت.

من در گل کوچولو، نویسنده و کارگردان بودم.